Allmänna bestämmelser och villkor

Artikel 1 – Definitioner

I dessa förhållanden gäller följande definitioner:

Betänketid : den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;

Konsument : den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller verksamhet och som ingår ett distansavtal med företagaren;

Dag : kalenderdag;

Varaktighetstransaktion : ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden;

Hållbar databärare : alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

Ångerrätt : möjligheten för konsumenten att häva distansavtalet inom ångerfristen;

Entreprenör : den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter;

Distansavtal : ett avtal där det inom ramen för ett av företagaren organiserat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster exklusivt utnyttjas en eller flera tekniker för distanskommunikation fram till och med avtalets ingående ;

Distanskommunikationsteknik : medel som kan användas för att sluta avtal, utan att konsument och företagare är tillsammans i samma rum samtidigt.

Allmänna villkor : de nuvarande allmänna villkoren för företagaren.

Artikel 2 – Företagarens identitet

JD Ecommerce BV
Van Karnebeekstraat 84 (Ingen besöksadress)
8011 JL Zwolle

E-postadress: hej@glowdip.se

Handelskammarens nummer: 89931777

Momsregistreringsnummer: NL865156578B01

Artikel 3 – Tillämpning

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan företagaren och konsumenten.

Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och de kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på begäran av konsumenten.

Om distansavtalet ingås elektroniskt, trots föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan läsas av konsumenten. enkelt lagras på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt elektroniskt eller på annat sätt på begäran av konsumenten.

För det fall att det utöver dessa allmänna villkor även gäller specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och vid motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid förlita sig på att tillämplig bestämmelse som är mest fördelaktig för honom.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle är helt eller delvis ogiltiga eller upphävs, kommer återstoden av avtalet och dessa villkor att förbli i kraft och bestämmelsen i fråga kommer omedelbart att ersättas i ömsesidigt samråd genom en bestämmelse som den ursprungliga så nära som möjligt.

Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste bedömas "i andan" i dessa allmänna villkor.

Eventuella osäkerheter angående tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste tolkas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Artikel 4 – Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs förenat med villkor kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.

Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa utbudet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en bra bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte företagaren.

Alla bilder och specifikationer i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till ersättning eller uppsägning av avtalet.

Bilder på produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Företagaren kan inte garantera att färgerna som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt:

priset inklusive skatter;

eventuella fraktkostnader;

det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;

huruvida ångerrätten gäller eller inte;

betalningssätt, leverans och utförande av avtalet;

perioden för godkännande av erbjudandet, eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;

taxans belopp för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det kommunikationsmedel som används;

om avtalet arkiveras efter att det ingåtts, och i så fall hur det kan konsulteras av konsumenten;

det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, återställa dem;

alla andra språk på vilka avtalet, förutom nederländska, kan ingås;

de uppförandekoder som företagaren har underkastat sig och det sätt på vilket konsumenten kan läsa dessa uppförandekoder elektroniskt; och

distansavtalets minimilängd vid en långsiktig transaktion.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.

Artikel 5 – Avtalet

Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, i det ögonblick då konsumenten accepterar erbjudandet och iakttagande av de uppställda villkoren.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företagaren omedelbart mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten säga upp avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Företagaren kan – inom rättsliga ramar – informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren med utgångspunkt i denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motivering eller att till utförandet förena särskilda villkor.

Företagaren kommer att skicka följande information till konsumenten med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:

 1. besöksadressen för företagarens filial dit konsumenten kan gå med klagomål;
 2. de villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
 3. informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;
 4. informationen som ingår i artikel 4, punkt 3 i dessa villkor, om inte företagaren redan har lämnat denna information till konsumenten innan avtalet ingicks;
 5. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är tillsvidare.

Vid varaktighetsaffär gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Varje avtal ingås under villkoren för tillräcklig tillgång på produkterna i fråga.

Artikel 6 – Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att säga upp avtalet utan att ange skäl inom 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och gjorts känd för företagaren.

Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten till företagaren med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.

Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är denne skyldig att göra det inom 14 dagar från mottagandet av produkten. göras känd för företagaren. Konsumenten ska meddela detta genom ett skriftligt meddelande/e-post. Efter att konsumenten har angett att han vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten ska bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, till exempel genom leveransbevis.

Om kunden efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3 inte har angett att han vill utöva sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren är köpet ett faktum.

Artikel 7 – Kostnader vid återkallelse

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer kostnaderna för att returnera produkterna stå för konsumenten.

Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter uppsägningen. Detta är under förutsättning att produkten redan har mottagits tillbaka av onlineåterförsäljaren eller att avgörande bevis på fullständig retur kan tillhandahållas.

Artikel 8 – Uteslutning av ångerrätt

Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter enligt beskrivning i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid före avtalets ingående.

Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter:

 1. som har skapats av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
 2. som är tydligt personliga till sin natur;
 3. som till sin natur inte kan återlämnas;
 4. som kan förstöra eller åldras snabbt;
 5. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
 6. för enskilda tidningar och tidskrifter;
 7. för ljud- och bildinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen av.
 8. för hygienprodukter där konsumenten har brutit förseglingen.

Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster:

 1. avseende boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska bedrivas ett visst datum eller under en viss period;
 2. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
 3. rörande vadslagning och lotterier.

Artikel 9 – Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.

Utan hinder av föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster med rörliga priser, vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över. Detta ansvar för fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet.

Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagbestämmelser eller bestämmelser.

Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:

 1. dessa är resultatet av juridiska bestämmelser eller bestämmelser; eller
 2. konsumenten har rätt att häva avtalet med verkan från den dag då prishöjningen träder i kraft.

De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Alla priser är med reservation för tryck- och tryckfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och tryckfel. Vid tryck- och tryckfel är företagaren inte skyldig att leverera varan till felaktigt pris.

Artikel 10 – Överensstämmelse och garanti

Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser som finns vid datumet för avtalets ingående och/eller statliga föreskrifter. . Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.

En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot företagaren enligt avtalet.

Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 14 dagar efter leverans. Produkter ska returneras i originalförpackning och i nyskick.

Företagarens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Företagaren ansvarar dock aldrig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild applikation av konsumenten, och inte heller för några råd angående användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten har reparerat och/eller redigerat de levererade produkterna själv eller låtit reparera och/eller redigera dem av tredje part;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller strider mot företagarens instruktioner och/eller på förpackningen;

Felet är helt eller delvis en följd av föreskrifter som regeringen har ställt eller kommer att ställa med hänsyn till arten eller kvaliteten på de material som används.

Artikel 11 – Leverans och utförande

Företagaren kommer att iaktta yttersta försiktighet när han tar emot och utför order på produkter.

Leveransort är den adress som konsumenten har uppgett till företaget.

Med hänsyn till vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan fullgöras eller endast delvis kan fullgöras, meddelas konsumenten detta senast 30 dagar efter att han har lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att säga upp avtalet utan kostnad och har rätt till eventuell ersättning.

Vid upplösning enligt föregående stycke återbetalar företagaren det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.

Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer företagaren att göra allt för att göra en ersättningsvara tillgänglig. Senast vid leverans kommer det att på ett tydligt och begripligt sätt anges att en ersättningsvara kommer att levereras. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt står företagaren för.

Risken för skada och/eller förlust av produkter åligger företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en i förväg utsedd representant och tillkännagiven för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 – Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning

Uppsägning

Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst, med beaktande av överenskomna avbeställningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst mot slutet av den bestämda varaktigheten, med beaktande av överenskomna avbeställningsregler och en uppsägningstid på minst högst en månad.

Konsumenten kan säga upp de avtal som avses i föregående stycken:

avboka när som helst och inte begränsas till avbokning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

åtminstone avbryta på samma sätt som de ingicks av honom;

alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren har avtalat för sig själv.

Förlängning

Ett avtal som har ingåtts för en viss period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en viss period.

Utan hinder av föregående stycke får ett avtal som har ingåtts för viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagsnyheter och veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med en bestämd tid av upp till tre månader, om konsumenten vägrar att acceptera detta utökade avtal kan säga upp förlängningen med en uppsägningstid om högst en månad.

Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp sig med en uppsägningstid om högst en månad och en uppsägningstid om högst tre månader om avtalet sträcker sig till ordinarie, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.

Ett tidsbegränsat avtal för regelbunden leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter i introduktionssyfte (prov- eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte underförstått och upphör automatiskt efter prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid om högst en månad, om inte skälighet och skälighet motsätter sig att avtalet sägs upp före utgången av den avtalade löptiden.

Artikel 13 – Betalning

Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter det att betänketiden som avses i artikel 6.1 har börjat. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period efter att konsumenten har börjat. har fått bekräftelse på avtalet.

Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera eventuella felaktigheter i betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges till företagaren.

I händelse av utebliven betalning från konsumentens sida har företagaren rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, debitera de rimliga kostnader som meddelats konsumenten i förväg.

Artikel 14 – Klagomålsförfarande

Klagomål om avtalets genomförande ska lämnas fullständigt och tydligt beskrivna till företagaren inom 7 dagar efter att konsumenten upptäckt bristerna.

Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 14 dagar med ett mottagningsbevis och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

Ett klagomål upphäver inte företagarens skyldigheter, om inte företagaren skriftligen anger annat.

Om ett klagomål befinns vara berättigat av företagaren kommer företagaren, efter eget val, att byta ut eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Artikel 15 – Tvister

Avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av holländsk lag. Även om konsumenten bor utomlands.